Podstawową grupę klientów Kancelarii stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zróżnicowanych formach prawnych (spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, spółdzielnie), działający w niemalże wszystkich branżach.

Oferowane przez nas doradztwo prawne i biznesowe obejmuje swym zakresem: pomoc i pośrednictwo już na etapie rozpoczynania działalności (czynności organizacyjne i rejestracja), pełną obsługę w toku bieżącej działalności (negocjowanie i sporządzanie kontraktów handlowych i innych umów, windykacja wierzytelności oraz mediacja, arbitraż i postępowania sądowe), a także przeprowadzanie procesów przekształceń lub likwidacji przedsiębiorstwa.

Doradzamy naszym Klientom we wszystkich sprawach związanych z obrotem gospodarczym.

Nasi prawnicy pomogą Państwu we wszelkich aspektach prawnych i problemach napotykanych przez przedsiębiorców, w tym, takich jak: wpis do rejestru przedsiębiorców i realizacja związanych z tym obowiązków, relacje między poszczególnymi organami w zakresie ładu korporacyjnego, regulacje i wymogi prawa pracy dotyczące umów o pracę i stosownych regulaminów, prawo podatkowe, zamówienia publiczne, prawa i obowiązki oraz ograniczenia dotyczące działalności gospodarczej, ochrona dóbr osobistych, nieuczciwa konkurencja, własność intelektualna i prawo patentowe. W ramach naszych usług i pomocy prawnej, zapewniamy również pełną reprezentację Klientów i ich interesów we wszelkich relacjach z organami administracji publicznej, zarówno w zakresie postępowań kontrolnych, jak też przy ubieganiu się o niezbędne zezwolenia lub pozwolenia.

Z naszych usług korzystają również osoby fizyczne, którym oferujemy swą pomoc w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa administracyjnego. W obszarze tym zajmujemy się w szczególności ich problemami dotyczącymi prawa rodzinnego, spadków, nieruchomości i prawa lokalowego, a także ubezpieczeniami, odszkodowaniami oraz sprawami pracowniczymi i prawem medycznym.

Swoje usługi i pomoc prawną oferujemy także za granicą